Okrsková volebná komisia

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručujte na adresu:

  - Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla

  - obecsihla@gmail.com

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:    Martina Úradníková